Thứ Năm, 15 tháng 8, 2019

Báo VNEWS: Khánh thành các cầu trên địa bàn huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giao thông, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/khanh-thanh-cac-cau-tren-dia-ban-huyen-tan-hong-tinh-dong-thap

Tìm kiếm:✨

  • Tân Hồng, Khánh thành, Đồng Tháp, Trên địa bàn